Сите полиња се задолжителни.

Затвори го прозорчето

ПротетикаПоликлиниката Цивкароски е здравствена установа со повеќе ординации во кои секојдневно се работат некакви зафати од подрачјето на забната протетика, естетика и орална хирургија, пародонтологија.

Губењето на забите може да настане заради дентално пропаѓање или трауми. Протетиката е гранка на денталната медицина која се занимава со надоместување на изгубените заби, подобрување на нивната функција и здобивање со изглед на природни заби.

Големиот избор на решенија од протетиката во поликлиниката, на голем број пациенти им овозможува враќање на здравата и привлечна насмевка, која во денешно време претставува одлучувачки фактор во целокупниот изглед на лицето.Во долгогодишното искуство и соодветната напредна технологија во ова модерно време со опремени ординации, ние им обезбедуваме на своите пациенти врвни решенија од протетиката.За различните можности на изработка, доверете се на нашиот стручен и искусен персонал кој ќе ви даде соодветни предлози.Како една од најбараните дисциплини на модерната дентална медицина, протетиката најчесто се споменува во контекст – враќање на здравата и привлечна насмевка како важен фактор од целокупниот изглед на лицето.Забите може да се заменат со забни коронки, мостови, фиксни или мобилни протези зависно од состојбата на вашата уста и бројот на изгубени заби. Со оглед на тоа дека протетиката е развиена до навистина високо ниво, денешните изработки на протетички решенија овозможуваат совршени заби кои наликуваат на природни и разликата скоро е безначајна.Забните коронки можат да се постават на импланти кои служат како замена за природниот заб. Многу често се поставуваат на тешко оштетени природни заби како резултат на големи кариозни лезии или други трауми, па со коронките им го враќаме естетскиот изглед и функцијата. Забните коронки се изработуваат од керамика, металкерамика и цирконија.Ламинатите се поставуваат кај благи оштетувања на предните заби со цел да им се врати нивниот естетски изглед (особено белината, сјајот на забите и останати козметички корекции. Се изработуваат од тенка керамика, индивидуализирано и по мерка на секој пациент.Мостовите се поставуваат при губиток на два или повеќе заби. Го сочинуваат две или повеќе меѓусебно поврзани коронки кои се поставуваат на продните заби или на забните импланти.Протезите се користат кај поголем губиток на заби, а често се изработуваат за да ги заменат сите заби во вилицата. Постојат два вида на протези: тотална протеза(кај недостаток на сите заби) и парцијална протеза(кај недостаток на неколку заби).

Обичните протези имаат доста функционални недостатоци како паѓање на протезите, правење на ранички итн. Поради тие причини денес протезите се повеќе се изработуваат на забни импланти и тоа: 4 импланти (ALL ON 4) или на 6 импланти (ALL ON 6). Кога протезата е фиксирана на импланти таа е поцврста, не прави декубитуси (ранички) и воглавно обезбедува подобар естетски изглед.